Gala Music - Cho cuộc sống không còn xích mích
Hi, mình là Sakoshi Rove ^^!
Chúc bạn có một ngày thật vui :D
  • Music Info
00:00 What Day Again Meets
03:36 Iochenon Vivo
06:44 Childhood Memories
10:03 The End Of The World
13:16 L'Italienna
16:27 In The Mirror
20:22 Les Premiers Sourires De Vanessa
22:36 Loves Gift
25:28 One Man's Dream
28:50 A Love For Life
33:40 Rhythm Of The Rain
36:23 No More (La Paloma)
38:40 Tristesse
41:09 You Light Up My Life
44:16 Besame Mucho
47:43 Memory