Gala Music - Cho cuộc sống không còn xích mích
Hi, mình là Sakoshi Rove ^^!
Chúc bạn có một ngày thật vui :D
  • Music Info
00:00 Ghost Story
03:34 Green Island Serenade
05:56 Blame the moon
10:21 Penglai excursions
15:10 Love country more love beauty
19:46 Beautiful Grassland my home
23:47 Butterfly Lovers
29:05 Zheng Ping
33:28 Beautiful Mind
37:57 Temple by a river
41:05 Tibet Plateau
44:58 Silent Rain