Gala Music - Cho cuộc sống không còn xích mích
Hi, mình là Sakoshi Rove ^^!
Chúc bạn có một ngày thật vui :D
  • Music Info
00:00 Fade - Alan Walker
04:19 Invincible - DEAF KEV
08:45 My Heart - Different Heaven
13:10 Hello - OMFG
16:54 Infectious - Tobu
21:07 Spectre - Alan Walker
24:52 Cetus - Lensko
29:30 Nova - Ahrix
34:06 5upernova - Archie
37:47 Force - Alan Walker
41:35 Blank - Disfigure
45:03 Let's Go! - Lensko
48:25 Yeah - OMFG
51:55 Shine - Spektrem
56:10 Hope - Tobu